Sunday, April 16, 2017

ham tere shahar me aaye hain- Gulam Ali